Ông Phan Thanh Dũng

Chủ tịch HĐQT

Họ Tên: Phan Thanh Dũng

Năm Sinh: 1981

Quốc Tịch: Việt Nam

Thành viên hội đồng quản trị

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính

Thành viên HĐQT

Ban giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Đối tác